Kemija je temeljna naravoslovna in eksperimentalna veda, ki proučuje snovi, njihovo zgradbo, lastnosti in spremembe. Je splošnoizobraževalni predmet in je usmerjena v pridobivanje in razvijanje temeljnih kemijskih znanj in spretnosti, ki dijakom in dijakinjam omogočajo aktivno in odgovorno življenje oziroma delovanje v sodobni družbi. S poukom kemije razvijamo kemijsko in s tem naravoslovno pismenost v najširšem pomenu besede. Pouk kemije je zasnovan na izkustvenem, eksperimentalnem, problemskem in raziskovalnem pristopu, kar pripomore k razumevanju delovanja naravoslovnih znanosti in k pozitivnemu odnosu do kemije in naravoslovja.

Cilji predmeta: dijaki razvijejo

  • razumevanje soodvisnosti zgradbe, lastnosti in uporabe snovi;
  • razumevanje naravnih procesov in načinov kemijskega preučevanja narave;
  • odgovoren odnos do uporabe snovi (kemijska varnost);
  • eksperimentalno raziskovalne spretnosti in veščine;
  • spoznavne procese (kompleksno mišljenje), kritično mišljenje in ustvarjalnost;
  • prostorsko predstavo oziroma osnovno kemijsko vizualno pismenost;
  • naravoslovno pismenost in s tem zavedanje o soodvisnosti družbenih, socialno ekonomskih in naravoslovno-tehniških procesov.

Kemija je obvezen predmet za dijake prvega, drugega in tretjega letnika, v četrtem letniku pa obiskujejo kemijo kot izbirni maturitetni predmet. Pouk poteka v učilnici za kemijo in kemijskem laboratoriju. Dijaki, ki želijo nadgraditi znanje, lahko obiskujejo kemijski krožek, se pripravljajo na tekmovanje iz kemije za Preglove plakete, sodelujejo na naravoslovnem taboru oziroma se usmerijo v raziskovalno dejavnost.
Vse oddelke poučuje profesorica Jasmina Rome Rodić.

(Skupno 612 obiskov, današnjih obiskov 1)