Katalog informacij javnega značaja gimnazije Litija

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

NAZIV ZAVODA:
GIMNAZIJA LITIJA
Bevkova 1c, 1270 LITIJA
tajništvo: 01 – 89 – 00 – 450
e-pošta: tajnistvo@gimnazija-litija.si

ODGOVORNA URADNA OSEBA:
prof. Vida Poglajen, ravnateljica

DATUM PRVE IZDELAVE KATALOGA:  15. 2. 2007
DATUM ZADNJE SPREMEMBE: 25. 5. 2021

Dostopnost kataloga:

 • spletna stran – www.gimnazija-litija.si,
 • v fizični obliki – v tajništvu zavoda od 10. do 12. ure.
 1. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 a) ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA

KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA
Gimnazija Litija je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki sta ga ustanovila Republika Slovenija in Občina Litija s Pogodbo o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Litija, dne 3. julija 1997, dne 27. julija 2010 pa je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Litija«Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti:

 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za splošno gimnazijo,
 • dejavnosti v okviru programa obveznih izbirnih vsebin,
 • druge oblike vzgojnega dela z dijaki,
 • samostojno delo dijakov,
 • oddajanje šolskih prostorov za vzgojno-izobraževalno in športno-rekreativno dejavnost v soglasju z ustanoviteljem.

Gimnazija Litija si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost na vseh področjih svojega dela.
Program izvaja članski učiteljski zbor in si prizadeva za uveljavitev šole v ožjem in širšem okolju.

b) KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

pristojna oseba
Ravnateljica: Vida Poglajen

GIMNAZIJA LITIJA

Bevkova 1c, 1270 LITIJA

e-pošta: vida.poglajen@gimnazija-litija.si
e-pošta: tajnistvo@gimnazija-litija.si
Telefon (tajništvo): 01 89 00 450

c) SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA S POVEZAVAMI NA VSEBINO POSAMEZNEGA PREDPISA V PRAVNO-INFORMACIJSKEM SISTEMU REPUBLIKE SLOVENIJE (V NADALJNJEM BESEDILU: PIS) IN REGISTRU PREDPISOV EVROPSKE UNIJE,

Glavni predpisi so objavljeni na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS) http://www.pisrs.si/Pis.web/, straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/

Predpisi Evropske Unije so dostopni na http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl.

d) SPREJETI IN PREDLAGANI STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI TER POMEMBNEJŠA POROČILA, STALIŠČA, MNENJA IN ANALIZE Z DELOVNEGA PODROČJA

 • Letni delovni načrt zavod za posamezno šolsko leto
 • Letna priprava učiteljev za posamezno šolsko leto
 • Poročilo o delu za posamezno šolsko leto
 • Finančni načrt za posamezno koledarsko leto
 • Finančno poročilo za posamezno koledarsko leto
 • Poročilo o samoevalvaciji

Razpisno dokumentacijo in objave pripravljamo skladno s predpisi o urejanju javnega naročanja. Javna naročanja so objavljena na portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/

Splošni akti zavoda

 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu;
 • Hišni red in šolska pravila
 • Šolska pravila ocenjevanja znanja
 • Šolska publikacija
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov;
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem na delovnem mestu;
 • Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov;
 • Požarni red;
 • Pravilnik o ugotavljanju prepovedanih substanc;
 • Register tveganj;
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja;
 • Pravilnik o uporabi službenih telefonov in drugih naprav ter storitev mobilne tehnologije
 • Pravilnik o evidenci delovne obveznosti
 • Pravila šolske prehrane
 • Pravila šolskega sklada
 • Pravila šolske knjižnice
 • Poslovnik sveta zavodaPoslovnik sveta staršev

e) KATALOG UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

 1. vpis dijakov v 1. letnik
 2. postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (vpis iz drugih držav)
 3. napredovanje učiteljev v nazive in delavcev šole v plačilne razrede
 4. izrekanje vzgojnih ukrepov
 5. vpis dijakov iz drugih šol
 6. prešolanje dijakov na druge šole
 7. obravnave dijakov v šolski svetovalni službi

f) SEZNAM JAVNIH EVIDENC, KI JIH UPRAVLJA ORGAN

Zavod z njimi ne razpolaga.

g) SEZNAM DRUGIH INFORMATIVNIH ZBIRK PROGRAMOV
Seznam zbirk povezava

III. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

OPIS DOSTOPA
* spletna stran: www.gimnazija-litija.si
* fizična oblika: Gimnazija Litija, Litija, Bevkova 1c, od 10.00 d0 12.00

Dostop do informacij za ljudi s posebnimi potrebami je omogočena skladno z 12. in 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), dostopne na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

Če imate urejen dostop v stavbo z možnostjo invalidskega vozička/dvigala, lahko dopišete.

STROŠKOVNIK

Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno z s 16., 17. in 18. členom  Uredbo e o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 76/2005, št. 24/16). Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja je dosegljiva na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK ALI DRUGE POGOJE ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Prosilcu se posredovanje informacij zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

(Skupno 1.273 obiskov, današnjih obiskov 1)