Informacije javnega značaja

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

NAZIV ZAVODA:
GIMNAZIJA LITIJA
Bevkova 1c, 1270 LITIJA
– tajništvo:         01 – 89 – 00 – 450
– fax (tajništvo): 01 – 89 – 00 – 460

e-pošta: tajnistvo@gimnazija-litija.si

ODGOVORNA URADNA OSEBA:
prof. Vida Poglajen, ravnateljica

DATUM PRVE IZDELAVE KATALOGA:
DATUM ZADNJE SPREMEMBE:

Dostopnost kataloga:

 • spletna stran – www.gimnazija-litija.si,
 • v fizični obliki – v tajništvu zavoda od 10. do 12. ure.

II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA

KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA
Gimnazija Litija je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki sta ga ustanovila Republika Slovenija in Občina Litija s Pogodbo o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Litija, dne 3. julija 1997.
Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti:

 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za splošno gimnazijo,
 • dejavnosti v okviru programa obveznih izbirnih vsebin,
 • druge oblike vzgojnega dela z dijaki,
 • samostojno delo dijakov,
 • oddajanje šolskih prostorov za vzgojno-izobraževalno in športno-rekreativno dejavnost v soglasju z ustanoviteljem.

Gimnazija Litija si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost na vseh področjih svojega dela.
Program izvaja članski učiteljski zbor in si prizadeva za uveljavitev šole v ožjem in širšem okolju.

organigram

2. ORGANI ZAVODA

SVET ŠOLE: Predsednica: Ana Črne

RAVNATELJICA: Vida Poglajen

SVET STARŠEV: Predsednik: Sejad Tursum (stursum@gmail.com)

2.1 STROKOVNI ORGANI

UČITELJSKI ZBOR
Učiteljski zbor Gimnazije Litija sestavljajo vsi strokovni delavci šole.

RAZREDNIKI
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo dijakov in sodeluje s starši ter šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

RAZREDNIKI PO ODDELKIH

1. a – Jasmina Rodič Rome
1. b – Jan Maver
2. a –Urška Simnovčič Pišek
2. b – Natalija Zver
3. a – Mateja Golouh
3. b – Ana Črne
4. a – Irena Prašnikar
4. b – Diana Redl Kolar

ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI

Sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Podatke o njem lahko dobite pri razredniku ustreznega oddelka.

STROKOVNI AKTIVI
Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. sorodnih predmetnih področij.

Strokovni aktivi so:

 • Aktiv učiteljev slovenščine,
 • Aktiv učiteljev matematike in informatike,
 • Aktiv učiteljev angleščine,
 • Aktiv učiteljev nemščine, španščine,
 • Aktiv učiteljev družboslovja (geografija, zgodovina, umetn. zgodovina, študij okolja),
 • Aktiv učiteljev naravoslovja (kemija, biologija in fizika),
 • Aktiv učiteljev sociologije, psihologije, glasbene vzgoje, likovne umetnosti),
 • Aktiv učiteljev športne vzgoje.

3. KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

PRISTOJNA OSEBA
Ravnateljica:
Vida Poglajen

e-pošta: vida.poglajen@guest.arnes.si
e-pošta: tajnistvo@gimnazija-litija.si
Telefon (tajništvo): 01 89 00 450
4. POVEZAVE NA PREDPISE Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA

– državni register predpisov

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/rps_kazala.html

http://www.uradni-list.si/main.cp2

– predpisi EU

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/tools/sitemap.htm

5. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

6. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

 • Letni delovni načrt zavod za posamezno šolsko leto
 • Letna priprava učiteljev za posamezno šolsko leto
 • Poročilo o delu za posamezno šolsko leto
 • Finančni načrt za posamezno koledarsko leto
 • Finančno poročilo za posamezno koledarsko leto

7. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

1. VPIS DIJAKOV V 1. LETNIK

2. POSTOPEK PRIZNAVANJA IN VREDNOTENJA IZOBRAŽEVANJA (VPIS IZ DRUGIH DRŽAV)

3. NAPREDOVANJE UČITELJEV V NAZIVE IN DELAVCEV ŠOLE V PLAČILNE RAZREDE

4. IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV

5. VPIS DIJAKOV IZ DRUGIH ŠOL

6. PREŠOLANJE DIJAKOV NA DRUGE ŠOLE

7. OBRAVNAVE DIJAKOV V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI

8. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD
Zavod z njimi ne razpolaga.

9. SEZNAM DRUGIH INFORMATIVNIH ZBIRK PROGRAMOV
Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

10. SEZNAM POMEMBNIH VSEBINSKIH SKLOPOV DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

* USTANOVITVENI AKT ZAVODA
* PRAVILNIK O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST
* NAVODILA ZA ODDAJO JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI
* POSLOVNIK O DELU ŠOLSKEGA SKLADA GIMNAZIJE LITIJA
* PRAVILNIK O HIŠNEM REDU
* URNIK
* ŠOLSKA PUBLIKACIJA
* KRONIKA GIMNAZIJE LITIJA
* OSTALI INTERNI AKTI V SKLADU Z ZAKONODAJO, KI UREJA PODROČJE ŠOLSTVA

III. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

OPIS DOSTOPA
* spletna stran: www.gimnazija-litija.si
* fizična oblika: Gimnazija Litija, Litija, Bevkova 1c, od 10.00 d0 12.00

IV. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

(Skupno 437 obiskov, današnjih obiskov 1)