Status perspektivnega športnika dobi dijak, ki s potrdilom dokaže, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje na uradnih tekmovanjih te športne zveze. Poleg tega potrdila mora predložiti tudi prošnjo staršev oz. vlogo – obrazec je na voljo na spletni strani – urnik treningov, koledar tekmovanj in obrazec – potrdilo o članstvu v klubu/društvu – najkasneje do 17. 9. 2021 na začetku novega šolskega leta.

S statusom dijaka perspektivnega športnika se dijaku podeljujejo naslednje posebne pravice in obveznosti v vzgojno izobraževalnem procesu:
– dijak lahko opravičeno izostane od pouka v primeru priprav ali tekmovanj,
– pri ustnem ocenjevanju znanja ima dijak pravico, da se s posameznim profesorjem dogovori za rok preverjanja,
– dijak se je dolžan udeležiti napovedanega pisnega ocenjevanja, le izjemoma (v primeru odsotnosti zaradi priprav ali tekmovanj) se za spremembo roka dogovori s profesorji,
– dijak je dolžan vsaj dva tedna pred ocenjevalno konferenco izpolniti vse učne obveznosti,
– dijak se obvezuje, da bo zastopal Gimnazijo Litija na športnih tekmovanjih, ki se jih naša šola udeležuje.

Pedagoška pogodba začne veljati ob podpisu vseh pogodbenih strank in se izteče ob koncu šolskega leta oziroma se prekine, če dijak ne izpolnjuje več pogojev, potrebnih za status perspektivnega športnika.

Status dijaka vrhunskega športnika – kategorizirani športniki
Status vrhunskega športnika dobi dijak, ki mu OKS dodeli naziv vrhunskega športnika, kar dokaže s potrdilom o dodelitvi naziva-kategorizacija.

S statusom dijaka vrhunskega športnika se dijaku podeljujejo naslednje posebne pravice in obveznosti v vzgojno izobraževalnem procesu:
– dijak lahko opravičeno izostane od pouka v primeru priprav ali tekmovanj,
– učne obveznosti dijak vrhunski športnik izpolnjuje po predhodnem dogovoru s posameznimi profesorji (individualno prilagojeno, prilagojeno specifiki športne panoge, individualnim željam dijaka…)
– učne obveznosti, ki jih dijak vrhunski športnik ne opravi v zakonsko določenih rokih zaradi daljše odsotnosti, ki je posledica mednarodnih tekmovanj oziroma drugih neodložljivih športnih obveznosti, opravlja naknadno, po dogovoru s posameznim profesorjem, koordinatorjem, razrednikom in vodstvom šole (dijaku se tako po dogovoru podaljša čas pridobivanja ocen za posamezno ocenjevalno obdobje, ob koncu šolskega leta, dijaki se lahko zaradi neopravljenih obveznosti ponovno vpišejo v isti letnik, dijaki se lahko pogojno vpišejo v višji letnik in v začetku novega šolskega leta opravijo zaostale obveznosti iz nižjega letnika,…)
– dijak se obvezuje, da bo zastopal Gimnazijo Litija na športnih tekmovanjih, ki se jih naša šola udeležuje.

Pedagoška pogodba začne veljati ob podpisu vseh pogodbenih strank in se izteče ob koncu šolskega leta oziroma se prekine, če dijak ne izpolnjuje več pogojev, potrebnih za status vrhunskega športnika.

 

 

(Skupno 305 obiskov, današnjih obiskov 1)